กรมการขนส่งทางบก
ระบบการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันของ โควิด-19 ทำให้กรมการขนส่งทางบกได้ออกมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคนี้
โดยท่านสามารถอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถได้แล้วที่นี่ โดยกรอกข้อมูลและชมวิดีโออบรมความรู้ ตามขั้นตอน.

ขั้นตอนการอบรมต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

ขั้นตอนหลักๆจะแบ่งออนเป็น 4 ขั้นตอนคือคู่มือการใช้งานระบบ

กรอกรายละเอียดของท่าน

กรุณากรอกรายละเอียดของท่านให้ครบถ้วนและเป็นความจริงเท่านั้น ข้อมูลอ้างอิงจากใบอนุญาตขับรถใบปัจจุบันของท่าน.

เลขบัตรประจำตัวประชาชน :

เลขที่ใบอนุญาตขับรถ(ฉบับที่) :

วันออกใบอนุญาตขับรถ :

วันสิ้นอายุใบอนุญาตขับรถ :

เลือกการอบรม :

กรมการขนส่งทางบก 1032 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ (หมายเลขกลาง) 0-2271-8888
Call Center และศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ : โทรศัพท์ 1584

แจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์

ตรวจสอบสถานะ การอบรมออนไลน์